Utbildning för personal inom förskolan
Variationen inom en barngrupp i förskolan kan vara mycket stor. En del barn har lätt att finna sig tillrätta i gruppen medan andra behöver lång tid på sig att vänja sig vid andra barn.

Vissa barn utvecklas inte i samma takt som de andra och kan behöva längre tid för att lära sig nödvändiga färdigheter. För en del barn ligger utmaningen i att bromsa och stanna upp i situationer och det blir lätt konflikter när de leker. En del barn leker helst för sig själva och verkar inte så intresserade av samspelet med vare sig vuxna eller barn.

Vardagen är full av situationer där förmågan att fungera ihop med andra sätts på prov: på- och avklädning, aktiviteter, matsituationen, samling och lek.

Hur kan vi i personalen stötta barnets utveckling och hur ska vi uppmärksamma barnets svårigheter och behov av stöd? Hur kan vi tala med föräldrarna om det vi ser på förskolan?

En del barn som fungerar på det här sättet kanske har eller kommer att få diagnoser som t ex språkstörning, ADHD, autism. Hur kan vi tillrättalägga vardagen på förskolan så barn som har svårigheter har lättare att fungera?

Allmän information

 • Utbildningen kan ges som uppdragsutbildning på förskolan
 • Ett tillfälle motsvarar en halvdag

Mål med utbildningen

 • Att ge pedagogisk personal verksamma strategier för att bemöta barn med problemskapande beteende.
 • Att ge ökade kunskaper om barn med specifika svårigheter.
 • Att erbjuda en möjlighet att diskutera erfarenheter med andra kollegor och lära av varandra.

Kursinnehåll
En genomgång av kunskapsläget om barn med problemskapande beteende och med svårigheter att styra sitt beteende samt arbete med praktiska tekniker, t ex hur man:

 • skapar en gynnsam miljö för barnen
 • påverkar barnens beteende genom ett strategiskt förhållningssätt
 • utvecklar ett bra samarbete med föräldrarna

GÅNG 1

Barns utveckling och vanliga svårigheter

 • Vanlig variation eller tidiga tecken?
 • Konsten att styra sig själv
 • Positiv feeback som strategi

GÅNG 2

Problemskapande beteende

 • Frustration och konsten att kontrollera sina känslor
 • Problem är möjliga att förutse
 • Att välja förhållningssätt

GÅNG 3

Språk och tanke hör ihop

 • Kommunikationen är basen
 • När utvecklingen går långsamt
 • Observation – att titta systematiskt

GÅNG 4

Svårt att fungera med andra

 • ADHD och autism – hur ser svårigheterna ut?
 • Vad kan vi göra innan vi har ett namn på svårigheterna?
 • Att ligga steget före

GÅNG 5

Svåra samtal och bra möten

 • Hur möter vi föräldrar till barn när det finns svårigheter?
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Jobba mot gemensamma mål