KONCENTRATION - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig. Ha inte som målsättning att lösa alla problem på en gång. Du behöver inte heller ha alla lösningar. Det viktigaste är att ta sig tid att prata med eleverna och föräldrarna för att tillsammans med dem ta reda på vad som fungerar för just denna elev.

Relationens betydelse

Att lära känna eleven och få till en positiv kontakt är väsentligt. Barn med koncentrationssvårigheter får många fler tillsägelser per dag än andra. Om du märker att eleven får många tillrättavisningar är det viktigt att hitta sätt som också ger positiv uppmärksamhet.

  • Försök att finna tillfällen när eleven gör precis det som ska göras och ge positiv uppmärksamhet då.
  • Be eleven hjälpa dig med något som du vet att han/hon behärskar

Gör en analys

Innan man planerar åtgärder är det viktigt att ta sig tid och tänka. Dagen består av många konkreta situationer och det går inte att hitta en universallösning som alltid fungerar. Tänk konkret:

Vad är problematiskt? När? Var? Hur?

Vad fungerar? Varför gör det det?

Prioritera: vad ska ni börja arbeta med?

Vilket stöd behöver eleven för att lyckas? Att påminnas om den plan man kommit överens om kan ibland räcka långt.

Gör analysen tillsammans med föräldrarna och prata med eleven innan ni bestämt er för åtgärder. Vad som fungerar bättre respektive sämre är alltid individuellt. De mål man sätter upp måste vara realistiska och inte för svåra för eleven att nå. Att lyckas är nog den viktigaste motivationsfaktorn för alla människor.

Utvärdera hur resultatet blev. Bestäm tid för utvärdering redan när ni sätter planen i verket.

Samtal med eleven

Det är viktigt att föra en dialog med eleven så att man tillsammans bestämmer vad man ska arbeta med och hur. Elever som ofta fått tillsägelser hamnar lätt i en försvarsposition vilket försvårar samtalet. Att vara konkret och undvika värdeladdade eller värderande omdömen är viktigt. Var nyfiken på hur eleven tänker. Om du frågar på ett öppet sätt kan du få information som du inte hade tidigare och som spelar roll. Ta inte upp problem i sammanhang där eleven eller du är i affekt.

Beskriv problemet utan att komma med förslag och be eleven fundera tillsammans med dig först. Man kan behöva ha flera samtal på tu man hand innan man börjar prata om lösningar. Gör överenskommelser om hur du ska hjälpa eleven att hålla sig till sådant ni kommit överens om. Hemliga tecken kan ersätta tjat.

Färdighetsträning 

Att lära sig en färdighet handlar inte om att upphöra med något utan om att lära sig göra på rätt sätt. Det här kan ta tid och behöver formas som allt annat lärande: i små steg med positiv feedback.

Gör en lista på vad som är problematiskt och omvandla detta till färdigheter. En elev som man t.ex. upplever inte lyssnar på de andra kan utveckla färdigheten "vänta på sin tur" eller "räcka upp handen".

Satsa inte på 100%

Har eleven stora svårigheter med koncentrationen kommer inte detta att lösas en gång för alla. Satsa inte på att försöka lösa alla problem samtidigt utan välj något eller några. Välj något som du vet att du klarar och som du tror eleven också ganska lätt kan göra. Framgång föder framgång. Elever som ofta misslyckas mår mycket bra av att slippa göra det i åtminstone några situationer varje dag.

PRAKTISKA TIPS

Ge tydliga, korta instruktioner på flera sätt: muntligt, skriftligt, bildligt.
Lämpliga uppgifter som stimulerar och intresserar är nödvändiga.
Korta arbetspass med avbrott för en uppskattad uppgift t ex sitta vid datorn, rita, vattna blommor osv.
Avbrott med fysisk aktivitet, t ex hoppa studsmatta, springa ett varv runt huset, gå ett ärende.
Ta vara på kreativiteten och var uppmärksam på positivt beteende.
Hitta sådant eleven tycker är kul och motiverande. Fokusera på elevernas intressen.
Överenskomna tecken kan vara effektivt för att minska tjat t ex: hand på axeln eller ögonkontakt, fingret i luften, (beröring) för tystnad.
Varva teori med rörelse/aktivitet t ex röris, yoga, massage.
Förutse elevens vanliga negativa impulser och avled dessa.
Plocka bort onödiga intryck som ger tillfällen till impulser.

RESURSER

Läs mer om KONCENTRATION
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.