SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

En del elever behöver mycket hjälp med att hitta rätt metod att arbeta med problemlösning. Är det svårt att hitta ett sätt att gripa sig an ett problem växer motståndet till uppgiften. För många elever som har svårt att komma igång kan mycket tid gå åt till annat. Att hjälpa till med planen är ett sätt att minska motståndet och hjälpa eleven att fokusera på det som ska göras. Positiv feedback för att man anstränger sig är motiverande!

1. Har eleven förstått uppgiften?

Många elever som har svårt med koncentration och uppmärksamhet kan nog svara "ja" på en direkt fråga, men har ändå en ganska suddig bild av de verbala instruktioner som givits. Det är lätt att missa viktiga detaljer och glömma bort det man just hört, om man har svårigheter med uppmärksamhet och arbetsminne. Skriftliga instruktioner underlättar. Ibland är bilder lättare även för dem som kan läsa. Vid mer komplexa uppgifter kan instruktionerna behöva vara specifika.

2. Gör en plan tillsammans med eleven.

För elever med planeringssvårigheter är det bra att få med hjälp att tänka. Var aktiv och se till att eleven har en möjlighet att genomföra sin plan. Hjälp till med realitetsanpassningen.

3. Bryt ned större uppgifter

Uppgifter kan brytas ned i mindre delmål. Tätare avstämningar kan hjälpa till att hålla motivationen uppe hos eleven och ger dig som lärare information om eleven är på rätt väg. Gå igenom vad eleven redan gjort och vad som ska göras till nästa tillfälle.

4. Påminn om planen

Om man har kommit överens om en plan med eleven stupar genomförandet ibland på att eleven inte kommer ihåg det som bestämts. Påminnelser kan då vara ett effektivt sätt att hjälpa eleven att hålla sig till planen.

5. Har föräldern förstått uppgiften?

Om föräldrar ska kunna hjälpa sina barn är det viktigt att de har tillräcklig information om hur uppgiften ska göras. För elever som har svårt att komma ihåg instruktioner och att planera är detta extra viktigt.

PRAKTISKA TIPS

Tydlighet - presentera uppgiften både muntligt och skriftligt.
Elever får checklista över vad som ska finnas med.
Tydligt från lärarens håll vad som förväntas av eleven
Handledning, stöd (exv gå igenom dagen på morgonen.)
Skriftligt bryta ner uppgiften i punktform
Man kan som pedagog först visa tydligt och sedan låta barnen testa.
Börja uppgiften med frågor och samtal kring vad uppgiften ska innehålla.
Ett bra sätt att kolla av eleverna är att be dem repetera uppgifterna.
Visa exempel, t ex ett färdigt ex på hur det kan se ut.
Urvalet av webbsidor: ej låta eleverna välja sina egna sajter utan läraren har förberett lagom sajter.

RESURSER

Läs mer om SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.