SAKER - VAD PEDAGOGEN KAN GÖRA

Pedagogen kan förenkla för elever som har svårigheter att hålla ordning på sina saker. Det viktigaste handlar om att förstå att vi är olika, vilket gör att vissa elever kommer att behöva mer stöd i form av tydliga strukturer och rutiner, påminnelser och vuxenstöd än elever som är flera år yngre.

Särskilt betydelsefullt är detta högre upp i åldrarna där det krävs av eleven att ha väl inarbetade rutiner och kontroll eftersom de har flera klassrum, lärare, schemaändringar och datorfiler att hålla reda på. 

Stäm av ofta

Det kan behövas dagliga eller veckovisa avstämningar, även i gymnasiet där kravet på att driva sig själv är än större än under tidigare år. Många elever skulle nog prestera bättre och klara måluppfyllelse i större utsträckning om de fick hjälp med detta. 

Curling?

Hjälper vi barn för mycket? Förväntningen är att varje enskild elev ska klara det som krävs i förhållande till åldern. En del elever har dock betydligt svårare än andra att hålla reda på saker. I detta avseende fungerar de som yngre elever. Då behöver man förstå mer om den enskilda eleven och forma hjälpen därifrån. Detta kan ses som curlande men är i själva verket en anpassad hjälp för att eleven ska kunna gå mot målen på ett bra sätt.

Hur fungerar det i mellanrummen?

Allt fler skolor har idag ämneslärarsystem också för de yngre barnen. Om eleverna ska gå mellan olika klassrum och bära med sig material så ökar risken för att det blir problematiskt för vissa. 

Rensa upp i skåp och lådor

En del elever kan behöva hjälp att sortera i skåp, lådor, bänkar och även i ryggsäckar och väskor. Läxuppgifter som ska lämnas in ligger kvar i väskan och åker fram och tillbaka mellan hemmet och skolan om eleven har svårt att komma ihåg att ta fram dem vid rätt tillfälle. Att regelbundet hjälpa eleven att gå igenom och sortera kan därför vara nödvändigt.

Elever som bär på alla sina böcker

En del elever bär med sig alla sina böcker eftersom de har svårt att ha koll på vilka saker de behöver och när. För högstadieelever kan detta bli tungt och besvärligt. Här skulle elevens mentor kunna hjälpa till med planering: vilka böcker behöver hämtas från skåpet och när? Kanske en påminnelse i mobilen skulle kunna hjälpa.

Förvara arbetsmaterial hos en coach?

Ett stöd för elever med stora svårigheter att planera kan vara att de får ha sitt material liggande hos en coach eller specialpedagog dit eleven går vid några bestämda tidpunkter under dagen:

  • På morgonen för att stämma av vad som ska hända under dagen och vad som behövs för förmiddagens lektioner.
  • Vid lunch för att lämna förmiddagens material och hämta det som behövs för eftermiddagen.
  • Efter skolans slut för att lämna det material man inte behöver och kontrollera vad som ska tas med hem. 

Den hårda linjen eller extramaterial utifall att?

Det finns ofta olika inställning bland lärare på högstadiet/gymnasiet om man ska erbjuda låneböcker, pennor etc till elever som glömmer och tappar bort. Att man inte har med sig material kan ha många orsaker. Det är viktigt att ta reda på vad som ligger bakom. För elever med funktionsnedsättningar som t ex ADHD är det ett vanligt problem. Det gäller då att fina praktiska lösningar som kan få vardagen att fungera bättre.  

Information till hemmet

Många lärare använder idag mail eller någon typ av nätbaserad plattform för att kommunicera med föräldrar och elever. Lappar har den nackdelen att de lätt tappas bort och att de inte alltid kommer till båda föräldrarna om det finns dubbelt boende. 

PRAKTISKA TIPS

Ge tid till hopplockning efter lektionen
Berömma och ge positiv feedback när grejerna är med. Belöning kan vara nödvändigt för vissa elever.
Kolla kalendern tillsammans med eleverna, innan de går hem, om vad som gäller för morgondagen?
För att göra det tydligare och roligare med städningen kan en särskild klocka ringa när det är dags att städa undan och städmusik användas.
Läraren har extra "allt": pennor, sudd mm
Vid äldre barn: innan barnet går ifrån t ex slängda kläder: ”hur tycker du att det ser ut? Kan vi ändra på något så att det blir trevligt för alla?” Ofta är stöket inte ett problem för eleven, men jag som medmänniska tycker det. Vi plockar upp sakerna tillsammans.
Läraren gör en koll redan i korridoren så att allt material finns med.
Ge EN instruktion i taget och se till att de är korta och tydliga.
Påminnelser i veckobrev
Uppmana barnen att titta i väska eller låda.

RESURSER

Läs mer om SAKER
Ta del av Provivus nyheter!

Skriv upp dig på vår e-post lista.